Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. de opdrachtnemer is in deze The Human Battery Company, rechtsgeldig vertegenwoordigt door Drs. T.M.J.M Mommers, voorts te benoemen als de natuurlijke of rechtspersoon die als coach, trainer of adviseur diensten en aanverwante werkzaamheden onder toepassing van deze algemene voorwaarden aanbiedt.
 2. de opdrachtgever is de rechtspersoon en/of natuurlijke persoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van aanverwante werkzaamheden in de ruimste zin van het woord.
 3. de klant is de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject, training en advisering of aanverwante werkzaamheden.
 4. de diensten zijn alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, door de rechtspersoon en/of natuurlijke persoon, of voorvloeien uit dan wel direct verband houden met de opdracht.
 5. Als overeenkomst wordt gezien, alle afspraken die schriftelijk worden gemaakt tussen opdrachtgever en The Human Battery Company over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk voorgesteld in een offerte en goedgekeurd en bevestigd door de opdrachtgever na ondertekening van deze offerte. Opdrachtgever stuurt voor aanvang van een traject één exemplaar getekend retour.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij door The Human Battery Company diensten worden aangeboden of geleverd.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door The Human Battery Company derden worden betrokken.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en The Human Battery Companu zijn overeengekomen.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij The Human Battery Company deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard, voorzien van handtekening en bedrijfsstempel.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en The Human Battery Company treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

 1. In alle gevallen waarin The Human Battery Company dat nuttig of noodzakelijk acht, heeft zij het recht om – in overleg met opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 1. De gesloten overeenkomsten leiden voor The Human Battery Company tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij The Human Battery Company gehouden is haar verplichtingen naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap na te komen.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan The Human Battery Company aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan The Human Battery Company worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt The Human Battery Company zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 3. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door The Human Battery Company een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van The Human Battery Company op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen The Human Battery Company de overeenkomst dient uit te voeren.
 4. Wanneer The Human Battery Company de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. The Human Battery Company aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 4 Prijzen en offertes

 1. De prijzen voor een traject bestaan uit uurtarieven en vergoeding van kosten, zoals bv. reiskosten. Alle prijzen zijn ex. BTW tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 2. Alle offertes voor een dienst door The Human Battery Company gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud en levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.
 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij The Human Battery Company beschikbare informatie.
 4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voorakkoord getekende offerte door The Human Battery Company is ontvangen en geaccepteerd.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door The Human Battery Company aan te geven wijze. De factuur wordt uitsluitend digitaal verzonden.
 2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf dan wettelijke rente verschuldigd op het openstaande bedrag.
 3. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan The Human Battery Company alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.
 1. Annulering door opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden. Een annulering is kosteloos binnen 7 dagen na de datum van ondertekening van de overeenkomst (zijnde bedenktijd). In geval van een annulering na de bedenktijd of nadat de eerste coachsessie reeds heeft plaatsgevonden, is annulering niet meer mogelijk.
 2. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd, indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van The Human Battery Company.
 3. In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen klant na aanvang van het traject of training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan het traject of training deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
 4. The Human Battery Company heeft het recht zonder opgave van redenen een traject of training te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan The Human Battery Company betaalde bedrag.
 5. The Human Battery Company is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop The Human Battery Company geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor The Human Battery Company niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. The Human Battery Company kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 6 Geheimhouding en Privacy

 1. Zowel de inhoud van de trajecten of trainingen als alle andere communicatiemiddelen, zoals email, post, voicemail en andere middelen, worden als vertrouwelijk behandeld. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt zal de inhoud hiervan niet aan derden bekend gemaakt worden.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt The Human Battery Company zich het recht voor de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 3. In het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan The Human Battery Company de opdrachtgever verzoeken om zijn of haar persoonsgegevens te delen ten behoeve van registratie en rapportage.
 4. De door de opdrachtgever/ klant gegeven toestemming t.a.v. bovengenoemde gegevensdeling kan te allen tijde door opdrachtgever/ klant worden ingetrokken.
 5. The Human Battery Company zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is 3 jaar. Betaalgegevens worden 7 jaar bewaard, om aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst te kunnen voldoen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Indien zich bij de uitvoering of na afloop van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalatenschap begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot de uitkering waarop de door The Human Battery Company gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat The Human Battery Company onder die bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Informatie over de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek toegezonden. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitvoering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het door The Human Battery Company in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.
 2. De opdrachtgever vrijwaart The Human Battery Company tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever verricht zijn.
  The Human Battery Company is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.

Artikel 8 Geschillen

 1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij The Human Battery Company.
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal The Human Battery Company zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossing. Als dit niet lukt, is het mogelijk gebruik te maken van conflictbemiddeling.
 3. Indien overleg en/of conflictbemiddeling niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde Rechtelijke instantie in het arrondissement waar The Human Battery Company gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.